Svenska fornskriftsällskapet

Svenska fornskriftsällskapet, grundat 1843, har till syfte att ge ut inhemska skrifter på svenska och latin från medeltiden (och 1500-talet) samt vetenskapliga arbeten som behandlar sådana skrifter. Fornskriftsällskapet fäster stort avseende vid utvecklingen av det viktiga vetenskapsområdet editionsfilologi. Inom utgivningen kan nämnas Knut Fredrik Söderwall: Ordbok över svenska medeltidsspråket.

Länge var sällskapets intresse begränsat till skrifter som helt, eller i varje fall delvis, var på svenska, men från och med 1924 utges vid sidan av den ursprungliga serien också latinska skrifter, bl.a. Sancta Birgitta, Reuelaciones.

Ännu en serie, Smärre texter och undersökningar, startades i samband med 150-årsjubileet 1993.

En fjärde serie, tidigt påbörjad men endast sporadiskt utgiven, omfattar bibliografiska arbeten. Här är det i första hand fråga om den fornsvenska litteraturen.

Varje år utger sällskapet minst ett nummer i någon av dessa serier. En fullständig förteckning över våra skrifter finner du under Publikationer.